VEF Logo

ENGLISH

 
Giới thiệu về Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF (About VEF) Phim VEF kỷ niệm 10 năm hoạt động (2003 - 2013): Nhịp Cầu Tới Tương Lai (Video of the VEF 10th Anniversary (2003 - 2013): A Bridge to the Future) Tổng quan về Quỹ Giáo dục Việt Nam - Tháng 11, 2015 (VEF Overview - November 2015) Chương trình Học bổng VEF (Fellowship Program)
QUY TRÌNH A (Process A)
Thông báo Chương trình Học bổng VEF 2016 - Quy trình A (Announcement: VEF Fellowship Program for 2016) QUY TRÌNH B (Process B)
Thông báo Chương trình Học bổng VEF 2013 - Quy trình B (Announcement: VEF 2013 Fellowship Program for Process B) Chương trình Học giả VEF (Visiting Scholar Program) Thông báo Chương trình Học giả VEF 2016 - 2017 (Announcement: VEF Visiting Scholar Program 2016 - 2017) Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam (U.S. Faculty Scholar Program) Thông báo Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam 2016 – 2017 (Announcement: VEF U.S. Faculty Scholar Program 2016 – 2017 ) Thông cáo Báo chí (Press Releases) Kỳ thì vấn đáp chương trình Học bổng và Học giả niên khóa 2016 - 23 tháng 7, 2015 (Interviews for 2016 VEF Fellowships and Visiting Scholar Grants - July 23, 2015) Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF): Chương trình Định hướng trước khi lên đường cho niên khóa 2015 - 27 tháng 5, 2015 (Vietnam Education Foundation (VEF): Pre-Departure Orientation of the 2015 Cohort - May 27, 2015) Bà Sandy Hòa Đặng được bổ nhiệm là Giám Đốc Điều Hành của Quỹ giáo dục Việt Nam - 22 tháng 2, 2015 (Sandy Hoa Dang Named Executive Director of the Vietnam Education Foundation - February 22, 2015) Quỹ Giáo dục Việt Nam công bố báo cáo cập nhật Giáo dục Đại học - 31 tháng 10, 2014 (Vietnam Education Foundation Releases Higher Education Update Report - October 31, 2014) Các ấn phẩm và báo cáo của Quỹ Giáo dục Việt Nam (Publications and Reports by VEF) BÁO CÁO CẬP NHẬT GIÁO DỤC ÐẠI HỌC: Những quan sát về giáo dục Đại học trong các ngành Khoa Học Nông Nghiệp, Kỹ Thuật Xây Dựng, Khoa Học Máy Tính, Điện - Điện Tử - Viễn Thông, Khoa Học Môi Trường, Vật Lý và Giao Thông Vận Tải tại một số trường Đại học Việt Nam - Tháng 7, 2014 (HIGHER EDUCATION UPDATE: Observations on the current status of higher education in Agricultural Sciences, Civil Engineering, Computer Science, Electrical Engineering, Environmental Sciences, Physics, and Transport and Communications at select universities in Vietnam - July 2014) Những quan sát về hiện trạng Giáo dục trong các ngành Khoa học Nông nghiệp tại Việt Nam - Tháng 1, 2007 (Observations on the current status of education in the agricultural sciences in Vietnam - January 2007) Những quan sát về Giáo dục Đại học trong các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật điện - Điện tử - Viễn thông và Vật lý tại một số trường Đại học Việt Nam - Tháng 8, 2006 (Observations on undergraduate education in Computer Science, Electrical Engineering, and Physics at select universities in Vietnam - August 2006) Các tài liệu khác (Other Resources) Chăm sóc Phẫu thuật tại Bệnh viện Tuyến Huyện (Surgical Care at a District Hospital)